Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Slovak Journal of Food Sciences

ISSN: 1337-0960.

V časopise sa publikujú recenzované vedecké články k aktuálnym témam. Články sú bezplatne k dispozícii na internetovej stránke časopisu. V časopise je možné publikovať články z nasledovných oblastí: hygiena potravín, bezpečnosť a kvalita potravín, mikrobiológia potravín, potravinové právo, potravinárske prídavné látky, funkčné zložky potravín, nutraceutiká, zloženie potravín, senzorické vlastnosti potravín, senzorická analýza potravín, senzorická štatistická analýza, kontrola procesov v potravinárstve, chémia potravín, potravinárska toxikológia, vývoj potravín, technológia potravín, biotechnológia, výživa potravín, verejné zdravie, primárna produkcia potravín, falšovanie potravín, ekonomika potravín, marketing v potravinárstve, vplyv životného prostredia na potraviny, výroba potravinárskych strojov a zariadení.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us