Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Slovenský Národopis / Slovak Ethnology

Published/Hosted by Slovak Academy of Sciences. ISSN: 1335-1303.

Published quarterly by Slovak Academic Press, Ltd. in Slovak language with English resumes. Slovenský národopis je centrálnym odborným periodikom etnológie na Slovensku. Casopis vydáva Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave v Slovak Academic Press, spol. s r.o. Slovenský národopis nadviazal na Národopisný sborník Matice slovenskej (8 zväzkov v rokoch 1939-1947). Casopis vychádza od roku 1953, do roku 1958 6-krát do roka, od roku 1959 4-krát do roka. Hlavnými redaktormi Slovenského národopisu boli: J.Mjartan (1953-1957), J.Podolák (1957-1960), B.Filová (1960-1990), M.Lešcák (1991-.1996), D.Ratica (1997 - 2000). Od roku 2001 je hlavnou redaktorkou G.Kiliánová. Casopis publikuje štúdie, materiály, diskusné príspevky, rozhlady a recenzie z oblasti etnológie – etnografie a folkloristiky. Štúdie sú opatrené cudzojazycným resumé. Príspevky odrážajú aktuálne tendencie vývoja etnológie na Slovensku, pricom sa casopis snaží formovat a presadzovat teoretické a metodologické podnety, interdisciplinárnu a medzinárodnú spoluprácu na poli etnológie. Na stránkach Slovenského národopisu boli publikované pocetné príspevky s bohatým etnografickým a folklórnym materiálom nielen zo slovenskej tradicnej kultúry, ale z kultúry etnických menšín na Slovensku a slovenskej menšiny v zahranicí. Príspevky o pôsobení jednotlivých vedeckých osobností a inštitúcií na Slovensku i v zahranicí sú prínosom pre poznanie dejín etnológie. V rokoch 1957-1980 Slovenský národopis pravidelne uverejnoval rocné bibliografie etnografie a folkloristiky na Slovensku. Slovenský národopis od zaciatku 90-tych rokov 20. stor. castejšie publikuje aj príspevky zahranicných bádatelov a produkciu slovenských bádatelov medzinárodnej vedeckej obci sprístupnuje publikovaním vybraných štúdií v anglickom alebo v nemeckom jazyku. Štvrté císlo v každom tretom rocníku by malo byt publikované v anglickom jazyku ako výber najkvalitnejších príspevkov uplynulého obdobia.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us