Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Acta Botanica Barcinonensia

ISSN: 0210-7597.

Acta Botànica Barcinonensia és una revista dedicada a la difusió de treballs de recerca en els diversos camps de la botànica en un sentit ampli: Florística, taxonomia, fitocenologia, ecologia vegetal etc. Aquest número inclou un bon nombre de treballs sobre molses, cormòfits, algues marines, i també treballs més generals de recopilació: fongs de la Catalunya occidental, addicions al catàleg de plantes vasculars d'Andorra. En el camp de la fitocenologia s'hi publiquen novetats relatives a les terres litorals, comunitats de Catalunya i Andorra, en forma compilació sintaxonòmica. Com a aspectes més particulars, destaquen un treball sobre cultiu de Rhizopogon, un sobre dinàmica de comunitats de Scirpus del Marroc, i un catàleg de les Rhodophyceae del litoral del Marroc. Les novetats taxonòmiques i sintaxonòmiques es troben recollides en un índex particular, per tal de facilitar la recopilació.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us