Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Pyrenae
Pyrenae

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 0079-8215. ISSN (electronic): 2339-9171.

Pyrenae fou fundada pel professor Joan Maluquer de Motes l'any 1965 com a òrgan d'expressió dels professors i investigadors del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una revista científica sobre la Prehistòria, la Història Antiga i l'Arqueologia en el seu sentit més ampli tant cronològica com geogràficament. Actualment té una periodicitat semestral.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us