Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Slavica Slovaca

ISSN (printed): 0037-6787. ISSN (electronic): 1336-2364.

Slavica Slovaca je interdisciplinárny èasopis slovenskej slavistiky, ktorý vydáva Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied vo vydavate¾skej spolupráci s Maticou slovenskou. Vychádza dvakrát roène na 196 stranách formátu B 5. Príspevky sa uverejòujú vo všetkých slovanských jazykoch i v angliètine, nemèine a francúzštine, a to z oblasti jazykovedy, histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky i hudobnej vedy. Popri štúdiách sa v èasopise uverejòujú príspevky v pravidelných rubrikách Rozh¾ady a Správy a recenzie. Obsahovú náplò príspevkov publikovaných v èasopise Slavica Slovaca zásadne urèuje výskumné zameranie Slavistického kabinetu SAV, ktorý v úsilí o komplexnos bádate¾ského prístupu organizuje a koordinuje interdisciplinárne výskumy v oblasti vzahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami vrátane výskumov slovensko-latinských, slovensko-nemeckých a slovensko-maïarských vzahov najstaršieho a staršieho obdobia z porovnávacieho h¾adiska, v internej a externej spolupráci. Takéto výskumy pomáhajú lepšie osvetli mnohé stránky slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu v slovensko-slovanských aj slovensko-neslovanských vzahoch v európskych súvislostiach. Preto do rámca týchto výskumov patrí aj tvorba slovenských vzdelancov v latinskom jazyku i kultúrno-náboženská tvorba súvisiaca s používaním cirkevnej slovanèiny u slovenských veriacich byzantsko-slovanského obradu.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us