Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Materials Science - Miscellaneous: 369 journals

Linked Journals (369)
2D Materials
Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica / Xi Bei Zhi Wu Xue Bao / 西北植物學報
Acta Ecologica Sinica / Sheng Tai Xue Bao
Acta Geodaetica et Cartographica Sinica / Ce Hui Xue Bao / 測繪學報
Acta Mechanica Solida Sinica
Acta Mechanica Solida Sinica / Gu Ti Li Xue Xue Bao / 固體力學學報
Acta Metallurgica et Materialia
Acta Mineralogica Sinica / Kuang Wu Xue Bao
Acta Oceanlogica Sinica / Hai Yang Xue Bao
Acta Phytoecologica Sinica / Zhi Wu Sheng Tai Xue Bao / 植物生態學報
Acta Scientiae Circumstantiae / Huan Jing Ke Xue Xue Bao / 環境科學學報
Acta Scientiarum Naturalium Universiatis Nankaiensis / Nan Kai Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 南開大學學報
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni / Zhong Shan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Acta Scientiarum Nauralium Universitaties Pekinensis / Bei Jing Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Advanced Composites Letters
Advanced Packaging
Advanced Performance Materials
Advances in Marine Science / Hai Yang Ke Xue Jin Zhan / 海洋科学进展
Advances in Water Science / Shui Ke Xue Jin Zhan
American Journal of Physiology - Cell Physiology
Anaerobe
Anatomical Record, The, Part B: The New Anatomist
Annual Review of Earth and Planetary Sciences
Annual Review of Materials Research
Anti-corrosion Methods & Materials
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities / Gao Xiao Ying Yong Shuo Xue Xue Bao / 高校應用數學學報a輯
Arid Zone Research / Gan Han Qu Yan Jiu
Basic Sciences Journal of Textile Universities / Fang Zhi Gao Xiao Ji Chu Ke Xue Xue Bao
Biological Cybernetics
Biopolymers
Boreas
Bulk Solids Handling
Bulletin of Chinese Academy of Sciences / Zhong Guo Ke Xue Yuan Yuan Kan / 中國科學院院刊
Bulletin of Science and Technology / Ke Jji Tong Bao / 科技通報
Bulletin of Surveying and Mapping / Ce Hui Tong Bao / 測繪通報
Bulletin of the Chinese Academy of Sciences
Calcified Tissue International
Carbon
Carsologica Sinica / Zhong Guo Yan Rong
Chemical Senses
China Safety Science Journal / Zhong Guo An Quan Ke Xue Xue Bao / 中國安全科學學報
Chinese Bulletin of Life Sciences / Sheng Ming Ke Xue / 生命科學
Chinese Journal of Agrometeorology / Zhong Guo Nong Ye Qi Xiang / 中國農業氣象
Chinese Journal of Energetic Materials / Han Neng Cai Liao
Chinese Journal of Engineering Geophysics / Gong Cheng Di Qiu Wu Li Xue Bao / 工程地球物理学报
Chinese Journal of Geological Hazard and Control / Zhong Guo Di Zhi Zai Hai Yu Fang Zhi Xue Bao / 中國地質災害與防治學報
Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays / Dian Zi Qi Jian / 液晶與顯示
Chinese Journal of Magnetic Resonance / Po Pu Xue Za Zhi / 波譜學雜誌
Chinese Journal of Materials Research / Cai Liao Yan Jiu Xue Bao
Chinese Journal of Nature / Zi Ran Za Zhi
Chinese Quarterly of Mechanics / Li Xue Ji Kan / 力学季刊
Chinese Science Bulletin
Circuit World
Climate Dynamics
Clinical Materials
CoatingsTech
Collection Building
Coloration Technology
Composite Structures
Composites
Composites: Mechanics, Computations, Applications, An International Journal
Comptes Rendus Palevol
Corrosion
Corrosion Reviews
Corrosion Reviews
Creative Review
Current Bibliography on African Affairs
Diagnostic Cytopathology
Discover
Dynamics of Atmospheres and Oceans
Earthquake / Di Zhen
Earthquake Research in China
Economics and Human Biology
Editorial Departmant of Journal of Qufu Normal University (Natural Science) / Qu Fu Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 曲阜師範大學學報
Environmental Protection Science / Huan Jing Bao Hu Ke Xue / 環境保護科學
Estuarine, Coastal and Shelf Science
European Cells and Materials
European Coatings Journal
Experimental Mechanics
Experimental Technology and Management / Shi Yan Ji Zhu Yu Guan Li / 實驗技術與管理
Farbe und Lack
Fire Safety Science / Huo Zai Ke Xue / 火灾科学
Foundations of Science
Fuel Cells
Functional & Integrative Genomics
Gene
Gene Expression Patterns
Genomics
Geobios
Geodinamica Acta
Geographical Research / Di Li Yan Jiu
Geography and Geo-Information Science / Di Li Yu Dili Xin Xi Ke Xue / 地理与地理信息科学
Geological Materials Research
Geological Science and Technology Information / Di Zhi Ke Ji Qing Bao
Geology and Resources / Di Zhi Yu Zi Yuan / 地质与资源
Geomorphology
Geoscience / Xian Dai Di Zhi
Geostandards and Geoanalytical Research
Geotectonica et Metallogenia
Geotectonica et Metallogenia / Da Di Gou Zao Yu Cheng Kuang Xue
Geothermics
Global Geology / Shi Jie Di Zhi / 世界地質
Ground Water Monitoring and Remediation
Guang Sanshe Xuebao / Journal of Light Scattering
Guangxi Sciences / Guang Xi Ke Xue / 廣西科學
Hai Yang Kai Fa yu Guan Li / 海洋開發與管理
Handbook of Ferromagnetic Materials
Handbook of Magnetic Materials
Healthcare Mergers, Acquisition and Ventures Week
Hearing Research
Hebei Journal of Industrial Science and Technology / He Bei Ke Ji Da Xue Xue Bao
Henan Science / He Nan Ke Xue / 河南科學
High Power Laser and Particle Beams
Hong Kong Journal of Social Work, The
Hormones and Behavior
IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies
IEEE Transactions on Device and Materials Reliability
IEEE Transactions on Magnetics
IEEE Transactions on Parts, Materials and Packaging
IMIESA
Inland Earthquake / Nei Lu Di Zhen / 內陸地震
Instrumentation and Automation News
International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering
International Journal of Biological Macromolecules
International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion
International Journal of Fracture
International Journal of General Systems
International Journal of Materials and Product Technology
International Journal of Materials in Engineering Applications
International Journal of Refugee Law
International Journal of Self Help and Self Care
International News on Fats, Oils and Related Materials (INF)
ITBM-RBM
JEC Composites (Paris)
Journal of Advanced Materials
Journal of Analytical Science / Fen Xi Ke Xue Xue Bao / 分析科學學報
Journal of Anhui Normal University (Natural Science) / An Hui Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 安徽師範大學學報
Journal of Applied Sciences / Ying Yong Ke Xue Xue Bao / 應用科學學報
Journal of Arid Land Resources & Environment / Gan Han Qu Zi Yuan Yu Huan Jing / 乾旱區資源與環境
Journal of Baoji University of Arts and Sciences / Bao Ji Wen Li Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 寶雞文理學院學報
Journal of Beijing Institute of Clothing Technology (Natural Science Edition) / Bei Jing Fu Zhuang Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 北京服裝學院學報
Journal of Beijing Normal University (Natural Science) / Bei Jing Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 北京師範大學學報
Journal of Building Materials / Jian Zhu Cai Liao Xue Bao
Journal of Capital Normal University / Shou Dou Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 首都師範大學學報
Journal of China Coal Society / Mei Tan Xue Bao
Journal of China University of Geosciences
Journal of Comparative Physiology A: Sensory, Neural, and Behavioral Physiology
Journal of Composites Technology and Research
Journal of Criminal Justice
Journal of Dialectics of Nature / Zi Ran Ban Zheng Fa Tong Xun / 自然辯證法通訊
Journal of Earth Sciences and Environment / Di Qiu Ke Xue Yu Huan Jing Xue Bao / 地球科学与环境学报
Journal of East China Normal University (Natural Science) / Hua Dong Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 華東師範大學學報
Journal of Energetic Materials
Journal of Experimental Mechanics / Shi Yan Li Xue / 實驗力學
Journal of Fermentation and Bioengineering
Journal of Functional Materials / Gong Neng Cai Liao
Journal of Gems & Gemmology / Bao Shi Huo Bao Shi Xue Za / 寶石和寶石學雜誌
Journal of Guangxi Academy of Sciences / Guang Xi Ke Xue Yuan Xue Bao / 廣西科學院學報
Journal of Guangxi Normal University (Natural Science Edition) / Guang Xi Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 廣西師範大學學報
Journal of Guangzhlu University (Natural Science Edition) / Guang Zhou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Guizhou University (Natural Science Edition) / Gui Zhou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 貴州大學學報
Journal of Hebei Normal University Natural Science Edition / He Bei Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 河北師範大學學報
Journal of Hebei University of Science and Technology / He Bei Ke Ji Dai Xue Xue Bao
Journal of HIV/AIDS & Social Services
Journal of Huaqiao University (Natural Science) / Hua Qiao Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 華僑大學學報
Journal of Hubei Institute for Nationalities (Natural Sciences) / Hu Bei Min Zu Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 湖北民族學院學報
Journal of Hubei University (Natural Science) / Hu Bei Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 湖北大學學報
Journal of Hunan University of Science & Technology (Natural Science Edition) / Hu Nan Ke Ji Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Journal of Instructional Science and Technology
Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve
Journal of Jilin University (Earth Science Edition) / Ji Lin Da Xue Xue Bao (Di Qiu Ke Xue Ban )
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan )
Journal of Jinan University (Natural Science & Medicine Edition) / Ji Nan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue yu Yi Xue Ban ) / 暨南大學學報
Journal of Jishou University (Natural Sciences Edition) / Ji Shou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 吉首大學學報
Journal of Liaoning Normal University (Natural Science Edition) / Liao Ning Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 遼寧師範大學學報
Journal of Liaoning University (Natural Sciences Edition) / Liao Ning Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 遼寧大學學報
Journal of Map & Geography Libraries
Journal of Materials and Environmental Science
Journal of Materials Education
Journal of Materials Engineering
Journal of Materials Engineering / Cai Liao Gong Cheng
Journal of Mechanical Working Technology
Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials
Journal of Mountain Science
Journal of Nanchang University (Natural Science) / Nan Chang Da Xue Xue Bao (Li Ke Ban ) / 南昌大學學報
Journal of Nanjing Normal University (Natural Science) / Nan Jing Shi Da Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 南京師大學報
Journal of Natural Disasters / Zi Ran Zai Hai Xue Bao
Journal of Natural Science of Heilongjiang University / Hei Long Jiang Da Xue (Zi Ran Ke Xue Xue Bao ) / 黑龍江大學自然科學學報
Journal of Natural Science of Hunan Normal University / Hu Nan Shi Fan Da (Zi Ran Ke Xue Xue Bao )
Journal of New Technology and Materials
Journal of Ningxia University (Natural Science Edition) / Ning Xia Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Xue Bao ) / 寧夏大學學報
Journal of Northeast Normal University / Dong Bei Shi Da Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 東北師大學報
Journal of Northwest Normal University (Natural Science) / Xi Bei Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 西北師範大學學報
Journal of Northwest University (Natural Science Edition) / Xi Bei Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Ocean University of China
Journal of Palaeogeography / Gu Di Li Xue Bao / 古地理學報
Journal of Qingdao University (Natural Science Edition) / Qing Dao Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 青島大學學報
Journal of Shanxi Normal University Natural Science Edition / Shan Xi Ke Ji Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice
Journal of South China Normal University Natural Science Edition (Quarterly) / Hua Nan Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 華南師範大學學報
Journal of Stratigraphy / Di Ceng Xue Za Zhi
Journal of Structural Control
Journal of Supply Chain Management
Journal of Systematic Palaeontology
Journal of Systems Engineering / Xi Tong Gong Cheng Xue Bao / 系統工程學報
Journal of the American Leather Chemists Association
Journal of the Arizona-Nevada Academy of Science
Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences / Zhong Guo Ke Xue Yuan Yan Jiu Sheng Yuan Xue Bao / 中國科學院研究生院學報
Journal of the Hebei Academy of Sciences / He Bei Sheng Ke Xue Yuan Xue Bao / 河北省科學院學報
Journal of the Medical Library Association
Journal of the Society of Archivists
Journal of Thermal Envelope and Building Science
Journal of Tianjin Normal University (Natural Science Edition) / Tian Jin Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Tropical and Subtropical Botany / Re Dai Ya Re Dai Zhi Wu Xue Bao / 熱帶亞熱帶植物學報
Journal of Tropical Meteorology / Re Dai Qi Xiang Xue Bao / 熱帶氣象學報
Journal of University of Science and Technology of China / Zhong Guo Ke Xue Ji Zhu Dai Xue Xue Bao
Journal of Wuhan Botanical Research / Wu Han Zhi Wu Xue Yan Jiu / 武漢植物學研究
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition
Journal of Xinyang Normal University (Natural Science Edition) / Xin Yang Shi Fan Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 信陽師範學院學報
Journal of Xuzhou Normal University (Natural Science Edition) / Xu Zhou Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 徐州師範大學學報
Journal of Yanbian University (Natural Science) / Yan Bian Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 延邊大學學報
Journal of Yangzhou University (Natural Science Edition) / Yang Zhou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 揚州大學學報
Journal of Yunnan Normal University (Natural Sciences Edition) / Yun Nan Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 雲南師範大學學報
Journal of Yunnan University (Natural Sciences Edition) / Yun Nan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 雲南大學學報
Journal of Zhejiang Normal University (Natural Sciences) / Zhe Jiang Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 浙江師大學報
Journal of Zhejiang University (Science Edition) / Zhe Jiang Da Xue Xue Bao (Li Xue Ban )
Journal of Zhengzhou University (Natural Science Edition) / Zheng Zhou Da Xue Xue Bao (Li Xue Ban )
Journal of Zhengzhou University of Light Industry (Natural Science) / Zheng Zhou Qing Gong Ye Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 鄭州輕工業學院學報
Key Engineering Materials
Kunststoffe/Plast Europe
Kybernetes
Language Teaching Research
Legal Reference Services Quarterly
Lethaia
Lichenologist, The
Linguistics Abstracts
Magnetohydrodynamics
Marine Environmental Science / Hai Yang Huan Jing Ke Xue / 海洋環境科學
Marine Forecasts / Hai Yang Yu Bao / 海洋預報
Marine Science Bulletin / Hai Yang Tong Bao (Zhong Wen Ban )
Marine Sciences / Hai Yang Ke Xue
Marine Structures
Materials and Structures / Materiaux et Constructions
Materials Chemistry
Materials Management in Health Care
Materials Performance
Materials Recycling Week (MRW)
Materials Research Society Symposium Proceedings
Materials Review / Cai Liao Dao Bao
Materials Science (Poland)
Materials Today
Materials Transactions
Mathematical Biosciences
Mechanics of Composite Materials & Structures
Mechanics of Solids
Metallography
Meteorological Monthly / Qi Xiang / 氣象
Methods
Micropaleontology
Modern Materials Handling
Molecular Materials
Molecular Phylogenetics and Evolution
MRS Bulletin
MRS Online Proceedings Library
Mutation Research
Mutation Research - DNAging: Genetic Instability & Aging
Mutation Research Letters
Mutation Research: Mutation Research Genomics
Natural Science Journal of Xiangtan University / Xiang Tan Da Xue Zi Ran Ke Xue Xue Bao / 湘潭大學自然科學學報
Neuroprotocols
New Carbon Materials / Xinxing Tan Cailiao
New Review of Information Networking
New Scientist
Nippon Kinzoku Gakkaishi / Journal of the Japan Institute of Metals
North China Earthquake Sciences / Hua Bei Di Zhen Ke Xue
Northwestern Geology / Xi Bei Di Zhi / 西北地质
Ocean Engineering / Hai Yang Gong Cheng / 海洋工程
Oecologia
Open Journal of Inorganic Non-Metallic Materials
Open Journal of Organic Polymer Materials
Operations Research and Management Science / Yun Chou Yu Guan Li / 運籌與管理
Optical Fiber Technology
OR Transactions / Yun Chou Xue Xue Bao / 運籌學學報
Ordnance Material Science and Engineering / Bing Qi Cai Liao Ke Xue Yu Gong Cheng / 兵器材料科學與工程
Osiris
Palaeontology
Palynology
Performance Measurement and Metrics
Perspectives On Science: Historical, Philosophical, Social
Pflügers Archiv / European Journal of Physiology
Photogrammetric Record
Physiological Reviews
Plateau Meteorology / Gao Yuan Qi Xiang / 高原氣象
Plating & Surface Finishing
Popular Science
Powder Diffraction
Powder Technology
Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
Proceedings of the ICE - Construction Materials
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part L: Journal of Materials: Design and Applications
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
Proceedings of the Royal Society of London - Series B: Biological Sciences
Product Design and Development
Progress in Aerospace Sciences
Progress in Crystal Growth and Characterization
Progress in Geography / Di Li Ke Xue Jin Zhan / 地理科學進展
Progress in Growth Factor Research
Progress in Natural Science
Progress in Structural Engineering and Materials
Prostaglandins & other Lipid Mediators
Quaternary International
Quaternary Sciences / Di Si Ji Yan Jiu
Raw Materials Report
Recent Patents on Corrosion Science
Resources and Environment in the Yangtze Basin / Zhang Jiang Liu Yu Zi Yuan Yu Huan Jing
Resources Science / Zi Yuan Ke Xue / 資源科學
Respiration Physiology
Reviews on Advanced Materials Science
Sage Family Studies Abstracts
Science & Technology Libraries
Science and Public Policy
Science News
Science Surveying and Mapping / Ce Hui Ke Xue / 测绘科学
Scientia Aeteorologica Sinica / Qi Xiang Ke Xue / 氣象科學
Scientific American
Scientometrics
Sealing Technology
Sedimentary Geology and Tethyan Geology / Chen Ji Yu Te Ti Si Di Zhi
Sensors and Materials
Sensors Update
Sexuality, Reproduction and Menopause
Shi Pin Ke Xue / 食品科學
Shigen to Sozai
Si Chuan Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 1001-8395 / 四川師範大學學報
Smart Materials Bulletin
Smart Structures and Systems
Soft Materials
Solar Energy Materials
Space Science Reviews
Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal (STRPM)
Standort - Zeitschrift für Angewandte Geographie
Strength of Materials
Structural Design of Tall and Special Buildings, The
Structural Design of Tall Buildings, The
Structural Engineering International
Studies in the History of Natural Sciences / Zi Ran Ke Xue Shi Yan Jiu / 自然科學史研究
Studies in Travel Writing
Supply Management
Supramolecular Science
Surface Coatings International - Part A
Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions
Surgical and Radiologic Anatomy
Systemic Practice and Action Research
Systems Engineering / Xi Tong Gong Cheng / 系統工程
Teaching Business Ethics
Texas Hispanic Journal of Law & Policy
The Academy of Management Executive (1993)
The Journal of Adhesion
The Open Corrosion Journal
Transactions of the Kansas Academy of Science
Tribology International
Tropical Geography / Re Dai Di Li / 熱帶地理
Uranium Geology / You Kuang Di Zhi / 鈾礦地質
Vegetation History and Archaeobotany
Vision Research
Wuhan University Journal of Natural Sciences
Yingyong Guangxue
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures

Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us