Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Materials Science - Miscellaneous: 779 journals

Linked Journals (393)
力學學報 / Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2D Materials
Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica / Xi Bei Zhi Wu Xue Bao / 西北植物學報
Acta Ecologica Sinica / Sheng Tai Xue Bao
Acta Geodaetica et Cartographica Sinica / Ce Hui Xue Bao / 測繪學報
Acta Geographica Sinica
Acta Geologica Sinica (English Edition)
Acta Mechanica Solida Sinica
Acta Mechanica Solida Sinica / Gu Ti Li Xue Xue Bao / 固體力學學報
Acta Metallurgica et Materialia
Acta Mineralogica Sinica / Kuang Wu Xue Bao
Acta Oceanlogica Sinica / Hai Yang Xue Bao
Acta Oceanologica Sinica
Acta Phytoecologica Sinica / Zhi Wu Sheng Tai Xue Bao / 植物生態學報
Acta Scientiae Circumstantiae / Huan Jing Ke Xue Xue Bao / 環境科學學報
Acta Scientiarum Naturalium Universiatis Nankaiensis / Nan Kai Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 南開大學學報
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni / Zhong Shan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Acta Scientiarum Nauralium Universitaties Pekinensis / Bei Jing Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Advanced Composites Letters
Advanced Packaging
Advanced Performance Materials
Advances in Marine Science / Hai Yang Ke Xue Jin Zhan / 海洋科学进展
Advances in Water Science / Shui Ke Xue Jin Zhan
American Journal of Physiology - Cell Physiology
Anaerobe
Anatomical Record, The, Part B: The New Anatomist
Annual Review of Earth and Planetary Sciences
Annual Review of Materials Research
Anti-corrosion Methods & Materials
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities / Gao Xiao Ying Yong Shuo Xue Xue Bao / 高校應用數學學報a輯
Arid Zone Research / Gan Han Qu Yan Jiu
Basic Sciences Journal of Textile Universities / Fang Zhi Gao Xiao Ji Chu Ke Xue Xue Bao
Biological Cybernetics
Biopolymers
Boreas
Bulk Solids Handling
Bulletin of Chinese Academy of Sciences / Zhong Guo Ke Xue Yuan Yuan Kan / 中國科學院院刊
Bulletin of Science and Technology / Ke Jji Tong Bao / 科技通報
Bulletin of Surveying and Mapping / Ce Hui Tong Bao / 測繪通報
Bulletin of the Chinese Academy of Sciences
Cailiao Kexue yu Gongyi / Material Science and Technology
Cailiao Rechuli Xuebao / Transactions of Materials and Heat Treatment
Calcified Tissue International
Carbon
Carsologica Sinica / Zhong Guo Yan Rong
Chemical Senses
China Safety Science Journal / Zhong Guo An Quan Ke Xue Xue Bao / 中國安全科學學報
Chinese Bulletin of Life Sciences / Sheng Ming Ke Xue / 生命科學
Chinese Geographical Science
Chinese Journal of Agrometeorology / Zhong Guo Nong Ye Qi Xiang / 中國農業氣象
Chinese Journal of Applied Ecology
Chinese Journal of Energetic Materials / Han Neng Cai Liao
Chinese Journal of Engineering Geophysics / Gong Cheng Di Qiu Wu Li Xue Bao / 工程地球物理学报
Chinese Journal of Geological Hazard and Control / Zhong Guo Di Zhi Zai Hai Yu Fang Zhi Xue Bao / 中國地質災害與防治學報
Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays / Dian Zi Qi Jian / 液晶與顯示
Chinese Journal of Magnetic Resonance / Po Pu Xue Za Zhi / 波譜學雜誌
Chinese Journal of Materials Research / Cai Liao Yan Jiu Xue Bao
Chinese Journal of Nature / Zi Ran Za Zhi
Chinese Quarterly of Mechanics / Li Xue Ji Kan / 力学季刊
Chinese Science Bulletin
Circuit World
Climate Dynamics
Clinical Materials
CoatingsTech
Collection Building
Coloration Technology
Composite Structures
Composites
Composites: Mechanics, Computations, Applications, An International Journal
Comptes Rendus Palevol
Corrosion
Corrosion Reviews
Corrosion Reviews
Creative Review
Current Bibliography on African Affairs
Diagnostic Cytopathology
Discover
Dynamics of Atmospheres and Oceans
Earthquake / Di Zhen
Earthquake Research in China
Economics and Human Biology
Editorial Departmant of Journal of Qufu Normal University (Natural Science) / Qu Fu Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 曲阜師範大學學報
eHealth International
Environmental Protection Science / Huan Jing Bao Hu Ke Xue / 環境保護科學
Estuarine, Coastal and Shelf Science
European Cells and Materials
European Coatings Journal
Experimental Mechanics
Experimental Technology and Management / Shi Yan Ji Zhu Yu Guan Li / 實驗技術與管理
Farbe und Lack
Fire Safety Science / Huo Zai Ke Xue / 火灾科学
Foundations of Science
Fuel Cells
Functional & Integrative Genomics
Gaojishu Tongxin / Chinese High Technology Letters
Gene
Gene Expression Patterns
Genomics
Geobios
Geodinamica Acta
Geographical Research / Di Li Yan Jiu
Geography and Geo-Information Science / Di Li Yu Dili Xin Xi Ke Xue / 地理与地理信息科学
Geological Materials Research
Geological Science and Technology Information / Di Zhi Ke Ji Qing Bao
Geology and Resources / Di Zhi Yu Zi Yuan / 地质与资源
Geomorphology
Geoscience / Xian Dai Di Zhi
Geostandards and Geoanalytical Research
Geotectonica et Metallogenia
Geotectonica et Metallogenia / Da Di Gou Zao Yu Cheng Kuang Xue
Geothermics
Global Geology / Shi Jie Di Zhi / 世界地質
Gongneng Cailiao yu Qijian Xuebao / Journal of Functional Materials and Devices
Ground Water Monitoring and Remediation
Guang Sanshe Xuebao / Journal of Light Scattering
Guangxi Sciences / Guang Xi Ke Xue / 廣西科學
Guangxue Jishu / Optical Technique
Hai Yang Kai Fa yu Guan Li / 海洋開發與管理
Handbook of Ferromagnetic Materials
Handbook of Magnetic Materials
Healthcare Mergers, Acquisition and Ventures Week
Hearing Research
Hebei Journal of Industrial Science and Technology / He Bei Ke Ji Da Xue Xue Bao
Henan Science / He Nan Ke Xue / 河南科學
High Power Laser and Particle Beams
High Technology Letters
Hong Kong Journal of Social Work, The
Hormones and Behavior
IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies
IEEE Transactions on Device and Materials Reliability
IEEE Transactions on Magnetics
IEEE Transactions on Parts, Materials and Packaging
IMIESA
Inland Earthquake / Nei Lu Di Zhen / 內陸地震
Instrumentation and Automation News
International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering
International Journal of Biological Macromolecules
International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion
International Journal of Fracture
International Journal of General Systems
International Journal of Materials and Product Technology
International Journal of Materials in Engineering Applications
International Journal of Refugee Law
International Journal of Self Help and Self Care
International News on Fats, Oils and Related Materials (INF)
ITBM-RBM
JEC Composites (Paris)
Jisuan Lixue Xuebao / Chinese Journal of Computational Mechanics
Journal of Advanced Materials
Journal of Analytical Science / Fen Xi Ke Xue Xue Bao / 分析科學學報
Journal of Anhui Normal University (Natural Science) / An Hui Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 安徽師範大學學報
Journal of Applied Sciences / Ying Yong Ke Xue Xue Bao / 應用科學學報
Journal of Arid Land Resources & Environment / Gan Han Qu Zi Yuan Yu Huan Jing / 乾旱區資源與環境
Journal of Baoji University of Arts and Sciences / Bao Ji Wen Li Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 寶雞文理學院學報
Journal of Beijing Institute of Clothing Technology (Natural Science Edition) / Bei Jing Fu Zhuang Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 北京服裝學院學報
Journal of Beijing Normal University (Natural Science) / Bei Jing Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 北京師範大學學報
Journal of Building Materials / Jian Zhu Cai Liao Xue Bao
Journal of Capital Normal University / Shou Dou Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 首都師範大學學報
Journal of China Coal Society / Mei Tan Xue Bao
Journal of China University of Geosciences
Journal of Comparative Physiology A: Sensory, Neural, and Behavioral Physiology
Journal of Composites Technology and Research
Journal of Criminal Justice
Journal of Dialectics of Nature / Zi Ran Ban Zheng Fa Tong Xun / 自然辯證法通訊
Journal of Earth Sciences and Environment / Di Qiu Ke Xue Yu Huan Jing Xue Bao / 地球科学与环境学报
Journal of East China Normal University (Natural Science) / Hua Dong Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 華東師範大學學報
Journal of Energetic Materials
Journal of Experimental Mechanics / Shi Yan Li Xue / 實驗力學
Journal of Fermentation and Bioengineering
Journal of Functional Materials / Gong Neng Cai Liao
Journal of Gems & Gemmology / Bao Shi Huo Bao Shi Xue Za / 寶石和寶石學雜誌
Journal of Guangxi Academy of Sciences / Guang Xi Ke Xue Yuan Xue Bao / 廣西科學院學報
Journal of Guangxi Normal University (Natural Science Edition) / Guang Xi Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 廣西師範大學學報
Journal of Guangzhlu University (Natural Science Edition) / Guang Zhou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Guizhou University (Natural Science Edition) / Gui Zhou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 貴州大學學報
Journal of Hebei Normal University Natural Science Edition / He Bei Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 河北師範大學學報
Journal of Hebei University of Science and Technology / He Bei Ke Ji Dai Xue Xue Bao
Journal of HIV/AIDS & Social Services
Journal of Huaqiao University (Natural Science) / Hua Qiao Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 華僑大學學報
Journal of Hubei Institute for Nationalities (Natural Sciences) / Hu Bei Min Zu Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 湖北民族學院學報
Journal of Hubei University (Natural Science) / Hu Bei Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 湖北大學學報
Journal of Hunan University of Science & Technology (Natural Science Edition) / Hu Nan Ke Ji Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Hydrodynamics
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Journal of Instructional Science and Technology
Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve
Journal of Jilin University (Earth Science Edition) / Ji Lin Da Xue Xue Bao (Di Qiu Ke Xue Ban )
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan )
Journal of Jinan University (Natural Science & Medicine Edition) / Ji Nan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue yu Yi Xue Ban ) / 暨南大學學報
Journal of Jishou University (Natural Sciences Edition) / Ji Shou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 吉首大學學報
Journal of Liaoning Normal University (Natural Science Edition) / Liao Ning Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 遼寧師範大學學報
Journal of Liaoning University (Natural Sciences Edition) / Liao Ning Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 遼寧大學學報
Journal of Map & Geography Libraries
Journal of Materials and Environmental Science
Journal of Materials Education
Journal of Materials Engineering
Journal of Materials Engineering / Cai Liao Gong Cheng
Journal of Mechanical Working Technology
Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials
Journal of Mountain Science
Journal of Nanchang University (Natural Science) / Nan Chang Da Xue Xue Bao (Li Ke Ban ) / 南昌大學學報
Journal of Nanjing Normal University (Natural Science) / Nan Jing Shi Da Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 南京師大學報
Journal of Natural Disasters / Zi Ran Zai Hai Xue Bao
Journal of Natural Science of Heilongjiang University / Hei Long Jiang Da Xue (Zi Ran Ke Xue Xue Bao ) / 黑龍江大學自然科學學報
Journal of Natural Science of Hunan Normal University / Hu Nan Shi Fan Da (Zi Ran Ke Xue Xue Bao )
Journal of New Technology and Materials
Journal of Ningxia University (Natural Science Edition) / Ning Xia Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Xue Bao ) / 寧夏大學學報
Journal of Northeast Normal University / Dong Bei Shi Da Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 東北師大學報
Journal of Northwest Normal University (Natural Science) / Xi Bei Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 西北師範大學學報
Journal of Northwest University (Natural Science Edition) / Xi Bei Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Ocean University of China
Journal of Palaeogeography / Gu Di Li Xue Bao / 古地理學報
Journal of Qingdao University (Natural Science Edition) / Qing Dao Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 青島大學學報
Journal of Shanxi Normal University Natural Science Edition / Shan Xi Ke Ji Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice
Journal of South China Normal University Natural Science Edition (Quarterly) / Hua Nan Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 華南師範大學學報
Journal of Stratigraphy / Di Ceng Xue Za Zhi
Journal of Structural Control
Journal of Supply Chain Management
Journal of Systematic Palaeontology
Journal of Systems Engineering / Xi Tong Gong Cheng Xue Bao / 系統工程學報
Journal of the Arizona-Nevada Academy of Science
Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences / Zhong Guo Ke Xue Yuan Yan Jiu Sheng Yuan Xue Bao / 中國科學院研究生院學報
Journal of the Hebei Academy of Sciences / He Bei Sheng Ke Xue Yuan Xue Bao / 河北省科學院學報
Journal of the Medical Library Association
Journal of the Society of Archivists
Journal of Thermal Envelope and Building Science
Journal of Tianjin Normal University (Natural Science Edition) / Tian Jin Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban )
Journal of Tropical and Subtropical Botany / Re Dai Ya Re Dai Zhi Wu Xue Bao / 熱帶亞熱帶植物學報
Journal of Tropical Meteorology / Re Dai Qi Xiang Xue Bao / 熱帶氣象學報
Journal of University of Science and Technology of China / Zhong Guo Ke Xue Ji Zhu Dai Xue Xue Bao
Journal of Wuhan Botanical Research / Wu Han Zhi Wu Xue Yan Jiu / 武漢植物學研究
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition
Journal of Xinyang Normal University (Natural Science Edition) / Xin Yang Shi Fan Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 信陽師範學院學報
Journal of Xuzhou Normal University (Natural Science Edition) / Xu Zhou Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 徐州師範大學學報
Journal of Yanbian University (Natural Science) / Yan Bian Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 延邊大學學報
Journal of Yangzhou University (Natural Science Edition) / Yang Zhou Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 揚州大學學報
Journal of Yunnan Normal University (Natural Sciences Edition) / Yun Nan Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 雲南師範大學學報
Journal of Yunnan University (Natural Sciences Edition) / Yun Nan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 雲南大學學報
Journal of Zhejiang Normal University (Natural Sciences) / Zhe Jiang Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 浙江師大學報
Journal of Zhejiang University (Science Edition) / Zhe Jiang Da Xue Xue Bao (Li Xue Ban )
Journal of Zhengzhou University (Natural Science Edition) / Zheng Zhou Da Xue Xue Bao (Li Xue Ban )
Journal of Zhengzhou University of Light Industry (Natural Science) / Zheng Zhou Qing Gong Ye Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 鄭州輕工業學院學報
Key Engineering Materials
Kunststoffe/Plast Europe
Kybernetes
Language Teaching Research
Lanzhou Daxue Xuebao / Journal of Lanzhou University
Legal Reference Services Quarterly
Lethaia
Lichenologist, The
Linguistics Abstracts
Magnetohydrodynamics
Marine Environmental Science / Hai Yang Huan Jing Ke Xue / 海洋環境科學
Marine Forecasts / Hai Yang Yu Bao / 海洋預報
Marine Science Bulletin / Hai Yang Tong Bao (Zhong Wen Ban )
Marine Sciences / Hai Yang Ke Xue
Marine Structures
Materials and Structures / Materiaux et Constructions
Materials Chemistry
Materials Management in Health Care
Materials Performance
Materials Physics and Mechanics
Materials Recycling Week (MRW)
Materials Research Society Symposium Proceedings
Materials Review / Cai Liao Dao Bao
Materials Science (Poland)
Materials Today
Materials Transactions
Mathematical Biosciences
Mechanics of Composite Materials & Structures
Mechanics of Solids
Metallography
Meteorological Monthly / Qi Xiang / 氣象
Methods
Micropaleontology
Modern Materials Handling
Molecular Phylogenetics and Evolution
Monthly Energy Review
MRS Bulletin
MRS Online Proceedings Library
Mutation Research
Mutation Research - DNAging: Genetic Instability & Aging
Mutation Research Letters
Mutation Research: Mutation Research Genomics
Natural Science Journal of Xiangtan University / Xiang Tan Da Xue Zi Ran Ke Xue Xue Bao / 湘潭大學自然科學學報
Neuroprotocols
New Carbon Materials / Xinxing Tan Cailiao
New Review of Information Networking
New Scientist
Nippon Kinzoku Gakkaishi / Journal of the Japan Institute of Metals
North China Earthquake Sciences / Hua Bei Di Zhen Ke Xue
Northwestern Geology / Xi Bei Di Zhi / 西北地质
Ocean Engineering / Hai Yang Gong Cheng / 海洋工程
Oecologia
Open Journal of Inorganic Non-Metallic Materials
Open Journal of Organic Polymer Materials
Operations Research and Management Science / Yun Chou Yu Guan Li / 運籌與管理
Optical Fiber Technology
OR Transactions / Yun Chou Xue Xue Bao / 運籌學學報
Ordnance Material Science and Engineering / Bing Qi Cai Liao Ke Xue Yu Gong Cheng / 兵器材料科學與工程
Osiris
Palaeontology
Palynology
Performance Measurement and Metrics
Perspectives On Science: Historical, Philosophical, Social
Pflügers Archiv / European Journal of Physiology
Photogrammetric Record
Physiological Reviews
Plateau Meteorology / Gao Yuan Qi Xiang / 高原氣象
Plating & Surface Finishing
Popular Science
Powder Diffraction
Powder Technology
Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
Proceedings of the ICE - Construction Materials
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part L: Journal of Materials: Design and Applications
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
Proceedings of the Royal Society of London - Series B: Biological Sciences
Product Design and Development
Progress in Aerospace Sciences
Progress in Crystal Growth and Characterization
Progress in Geography / Di Li Ke Xue Jin Zhan / 地理科學進展
Progress in Growth Factor Research
Progress in Natural Science
Progress in Structural Engineering and Materials
Prostaglandins & other Lipid Mediators
Quaternary International
Quaternary Sciences / Di Si Ji Yan Jiu
Ranshao Kexue Yu Jishu / Journal of Combustion Science and Technology
Recent Patents on Corrosion Science
Rengong Jingti Xuebao / Journal of Synthetic Crystals
Resources and Environment in the Yangtze Basin / Zhang Jiang Liu Yu Zi Yuan Yu Huan Jing
Resources Science / Zi Yuan Ke Xue / 資源科學
Respiration Physiology
Reviews on Advanced Materials Science
Sage Family Studies Abstracts
Science & Technology Libraries
Science and Public Policy
Science and Technology of Energetic Materials
Science News
Science Surveying and Mapping / Ce Hui Ke Xue / 测绘科学
Scientia Aeteorologica Sinica / Qi Xiang Ke Xue / 氣象科學
Scientific American
Scientometrics
Sealing Technology
Sedimentary Geology and Tethyan Geology / Chen Ji Yu Te Ti Si Di Zhi
Sensors and Materials
Sensors Update
Sexuality, Reproduction and Menopause
Shi Pin Ke Xue / 食品科學
Shigen to Sozai
Si Chuan Shi Fan Da Xue Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ) / 1001-8395 / 四川師範大學學報
Smart Materials Bulletin
Smart Structures and Systems
Soft Materials
Solar Energy Materials
South African Journal of Science / Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Wetenskap
Space Science Reviews
Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal (STRPM)
Standort - Zeitschrift für Angewandte Geographie
Strength of Materials
Structural Design of Tall and Special Buildings, The
Structural Design of Tall Buildings, The
Structural Engineering International
Studies in the History of Natural Sciences / Zi Ran Ke Xue Shi Yan Jiu / 自然科學史研究
Studies in Travel Writing
Supply Management
Supramolecular Science
Surface Coatings International - Part A
Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions
Surgical and Radiologic Anatomy
Systemic Practice and Action Research
Systems Engineering / Xi Tong Gong Cheng / 系統工程
Teaching Business Ethics
Technical Acoustics
Texas Hispanic Journal of Law & Policy
The Academy of Management Executive (1993)
The Journal of Adhesion
The Open Corrosion Journal
Transactions of the Kansas Academy of Science
Tribology International
Tropical Geography / Re Dai Di Li / 熱帶地理
Uranium Geology / You Kuang Di Zhi / 鈾礦地質
Vegetation History and Archaeobotany
Veliger
Vision Research
Wuhan University Journal of Natural Sciences
Wuji Cailiao Xuebao / Journal of Inorganic Materials
Xi'an Shiyou Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Xi'an Shiyou University, Natural Sciences Edition
Xiyou Jinshu Cailiao Yu Gongcheng / Rare Metal Materials and Engineering
Yingyong Guangxue
Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures

Non-Linked Journals (386)
上海大學學報
上海師範大學學報
世界核地质科学
世界知识
世界科學
世界科技研究與發展
中南民族學院學報
中国地理与资源文摘
中国基础科学
中国科学(物理天文学)
中国科技信息
中国西部科技
中国青年科技
中國人口.資源與環境
中國機電工業
中國海洋平臺
中國測繪
中國煤田地質
中國生物化學與分子生物學報
中國科學基金
中國科學a輯
中國科學c輯
中國科學d輯
中國科技史料
中國糧油學報
中國組織化學與細胞化學雜誌
中央民族大學學報
五邑大學學報
亞熱帶植物科學
今日国土
今日科苑
低溫與超導
內蒙古地質
內蒙古大學學報
內蒙古師大學報
內蒙古民族大學學報
內蒙古氣象
内江科技
农业环境科学学报
力學與實踐
力學進展
動物分類學報
化工礦產地質
化石
北華大學學報
华东科技
南京氣象學院學報
吉林氣象
同煤科技
哈爾濱師範大學自然科學學報
四川地震
四川大學學報
四川師範學院學報
四川氣象
四川測繪
国土资源导刊
国土资源科技管理
国土资源通讯
國土與自然資源研究
國土資源遙感
國外科技動態
地圖
地理信息世界
地理空间信息
地礦測繪
地質地球化學
地质调查与研究
城市与减灾
复杂系统与复杂性科学
大众科技
大氣科學
大自然探索
天文學進展
天文愛好者
天津科技
天津輕工業學院學報
天然气地球科学
天然産物研究與開發
太原科技
安徽大學學報
安徽科技
安慶師範學院學報
少年科學
山地學報
山東師大學報
山東氣象
山東科技大學學報
山西地震
山西大學學報
山西师范大学学报(自然科学版)
山西氣象
山西科技
岳陽師範學院學報
常德師範學院學報
广东科技
廈門科技
廣東氣象
廣西民族學院學報
廣西氣象
延安大學學報
復旦學報
應用氣象學報
成都信息工程学院学报
成都大學學報
新疆大學學報
新疆師範大學學報
新疆氣象
机电产品市场
杭州科技
松遼學刊
武夷科學
武漢大學學報
武漢科技大學學報
气象科技
氣候與環境研究
氣象學報
水動力學研究與進展a輯
汕頭大學學報
江漢石油學院學報
江西地质科技
江西師範大學學報
江西氣象科技
江西科學
河北大學學報
河南大學學報
河南教育學院學報
河南氣象
河南科技
测绘与空间地理信息
浙江氣象科技
海南大學學報
海南师范学院学报(自然科学版)
海峽科技與産業
海洋信息
海洋地质动态
海洋技術
海洋测绘
海相油气地质
淮北煤炭师范学院学报(自然科学版)
淮阴师范学院学报(自然科学版)
深圳特区科技
湖北師範學院學報
湖北氣象
湘潭師範學院學報
湿地科学
漳州師範學院學報
瀋陽師範學院學報
焦作工學院學報
煙臺師範學院學報
煙草科技
熱帶海洋學報
環境科學研究
甘肅教育學院學報
甘肅氣象
甘肅科學學報
生態科學
生物技術
生物技術通訊
甯德師專學報
病毒學報
百科知识
知识就是力量
石化技術
石油大學學報
福州大學學報
福建地理
福建地震
福建師大福清分校學報
福建師範大學學報
科學技術與辯證法
科技信息
科技创业月刊
科技導報
科技成果縱橫
科技與經濟
科技術語研究
紫金山天文臺台刊
聊城師院學報
聲學學報
自然辯證法研究
苏南科技开发
華中師範大學學報
華南地質與礦產
蘇州大學學報
蛛形学报
西北民族大学学报(自然科学版)
西南師範大學學報
西南民族學院學報
西藏科技
西部资源
解放軍理工大學學報
貴州師範大學學報
貴州氣象
貴州科學
造紙科學與技術
遙感學報
遙感技術與應用
遼寧師專學報
遼寧氣象
邵阳学院学报(自然科学版)
郑州工程学院学报
重慶師範學院學報
量子光學學報
錦州師範學院學報
阜阳师范学院学报(自然科学版)
防灾博览
陝西氣象
集美大學學報
雲南天文臺台刊
雲南民族學院學報
雲南環境科學
青島化工學院學報
青年科学
青海国土经略
青海大學學報
青海師範大學學報
青海科技
高原地震
高師理科學刊
黃石高等專科學校學報
黃金科學技術
黑龍江氣象
Advanced Ceramic Materials
Advances in Climate Change Research
Akita Daigaku Kozangakubu, Sozai Shigen Shisutemu Kenkyu Shisetsu Hokoku = Report of the Research Institute of Materials and Resources, Faculty of Engineering and Resource Science, Akita University
ALI-ABA Course Materials Journal
Annals of Differential Equations
Art Materials Today
Astrophysical Letters and Communications
Australasian Science
Australian Science Teachers Journal
Building Construction Materials & Equipment
Canadian Review of Materials: CM
Catalogue of the Materials in the Saitama Museum of Natural History
Ch'ikwa Kijae Hakhoe Chi / The Journal of the Korea Research Society for Dental Materials
Chemical Senses and Flavor
Chinese Journal of Space Science
Chung-Kuo Chu Yu Ti Chih (alternate title)
Chung-Kuo Ti Chen (alternate title)
CMLEA Journal
Commerce Business Daily, All Materials
Composite Materials Series
Composites Engineering
Composites Manufacturing
Continental Dynamics
Crustal Deformation and Earthquake (alternate title)
Crystal Lattice Defects and Amorphous Materials
Current Science
Dental Equipment & Materials
Dental Implantology Update
Dili Kexue / Scientia Geographica Sinica
Diqiu Xuebao / Acta Geoscientia Sinica
Dizhi Lixue Xuebao / Journal of Geomechanics
Dizhi Lunping / Geological Review
Do-It-Yourself Retailing
Donghai Haiyang / Donghai Marine Science
Durability of Building Materials
EndoTrends
Engineering Materials and Design
EPIEgram Materials
Equipment and Materials Update
Fatigue of Engineering Materials and Structures
Fizika i Khimika Obrabotki Materialov
Friend of Science Amatevos
Fujian Dizhi (alternate title)
Gansu Dizhi Xuebao / Acta Geologica Gansu
Global Positioning & Navigation News
Gujizhui Dongwu Xuebao (alternate title)
Hazardous Materials Management
Hazardous Materials Management: The North American Publication of Pollution Prevention and Control
Healthcare Hazardous Materials Management (HHMM)
High Performance Structures and Materials Series
High Tech Materials Alert
Hospital Hazardous Materials Management
Hospital Material Management Quarterly
Hospital Materials Management
Huangjin / Gold
IEEE Translation Journal on Magnetics in Japan
Industrial Equipment Materials and Services
Information of the Science, The
International Journal for the Joining of Materials
International Journal of Applied Electromagnetics in Materials
International Journal of Microelectronic Packaging, Materials and Technologies
International Journal of Physical Distribution and Materials Management
International Journal of Physical Distribution and Materials Management (former title)
International Journal of Polymeric Materials
International Journal of Purchasing and Materials Management
International Journal of Radioactive Materials Transport
International Journal of the Society of Materials Engineering for Resources
International Legal Materials
Izvestiya Akademii Nauk SSSR - Neorganicheskiye Materialy (former title)
Jidi Yanjiu / Chinese Journal of Polar Research
Journal of Advanced Materials
Journal of Desert Research (alternate title)
Journal of Donghua University,Natural Science
Journal of Geoscientific Research in Northeast Asia
Journal of Glaciology and Geocryology (alternate title)
Journal of Hard Materials
Journal of Hefei Union University
Journal of Inorganic Materials
Journal of Lake Sciences
Journal of Materials
Journal of Materials and Metallurgy
Journal of Natural Resources (alternate title)
Journal of Ocean University of Qingdao (alternate title)
Journal of Purchasing & Materials Management
Journal of Shihezi University
Journal of the Iowa Academy of Science (JIAS)
Journal of the Korean Institute of Metals and Materials
Journal of the Oil and Colour Chemists' Association
Journal of Xiamen University
K'o Hsueh T'ung Pao (alternate title)
Land and Resources
Landolt-Börnstein - Group VIII Advanced Materials and Technologies
Marine Science Bulletin
Material Handling Engineering
Materials and Design
Materials and Society
Materials and Structures
Materials and Technologies
Materials Australasia
Materials Edge
Materials Handling News
Materials Management & Distribution
Materials Physics and Mechanics
Materials Research and Standards
Materials Research in AECL
Materials Science Research International
Metallic Materials
Metallurgical and Materials Engineering
Metals and Materials
Metals and Materials International
Microporous Materials Technology News
Minerals and Materials
Minerals, Rocks and Inorganic Materials (former title)
Molecular Materials
Mutation Research Forum
Nature (Beijing) (alternate title)
New Materials Asia
New Polymeric Materials
Nouvelle Revue dAeronautique et dAstronautique
Nuclear Materials Management
Ogneupory
Optical Materials and Engineering News
Optoelectronic and Microelectronic Materials and Devices
Performance Materials
Physics and Chemistry of Materials Treatment
Polymeric Materials: Science and Engineering
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Geology
Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen / Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
Proceedings of the Washington State University International Particleboard, Composite Materials Series Symposium
Processing of Advanced Materials
Quaternary Perspectives
Raw Materials Report
Refractories
Refractory Materials
Report - Raw Materials Research Section, Industrial and Real Estate Development, Burlington Northern Inc
Report of the Research Laboratory of Engineering Materials, Tokyo Institute of Technology
Reports of the Research Institute for Strength and Fracture of Materials
Revista Brasileira de Ensino de Física
RMZ Materials and Geoenvironment
SAMPE Quarterly
School Library Media Activities Monthly
Science Spectra
Science World
Sciences-New York
Scientia Geologica Sinica
Scientific American Explorations
Shandong Science
Shika Rikogaku Zasshi / Journal of the Japan Society for Dental Apparatus and Materials
Shika Zairyo, Kikai / Journal of the Japanese Society for Dental Materials and Devices
Sichuan Dizhi Xuebao / Acta Geologica Sichuan
Special Publication - Pennsylvania State University, Materials Research Laboratory
SRA Journal
Stainless Steel Industry
Stavivo / Straitelnyje Materialy / Baustaffe / Building Materials
Structures and Materials
Technical Research Centre of Finland Materials and Process Technology Publication
Time &Freguency Bulletin
Toxic Materials News
Werkstoffe und Korrosion / Materials and Corrosion
Wild
William Faulkner: Materials, Studies, and Criticism
Yunnan Building Materials
Z Badan Zloz Surowcow Mineralnych w Polsce / Research on Mineral Raw Materials Deposits in Poland
Zeitschrift für Metallkunde

Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us